بلور شناسی

كاني تالك جزء گروه تالك‌ها است كه از نظر ساختمان در ردة سيليكات‌هاي ورقه‌اي قرار مي‌گيرد و از ورقه‌هاي كاملا مستقل تشكيل يافته‌اند. تالك خالص ساختماني شبيه ميكا دارد و حاوي دو صفحه سيليس و يك صفحه از هشت سطحي‌هاي پيوسته Al(O.OH)6 مي‌باشد و لايه‌هايي از سيليكات منيزيم مي‌سازند كه از نظر بارالكتريكي خنثي مي‌باشند و با پيوند ضعيف كووالانسي به يكديگر متصل هستند. آلومينيوم موجود مي‌تواند بوسيله منيزيم و آهن بطريق ايزوتوپي جانشين گردد. ضخامت كلي اين ورقه سيليكاته بيش از 9 آنگستروم است.تالك مانند ميكا داراي رخ خوب در جهت {001} است. ضريب شكست آن كم و مقطع آن در نور پلاريزه با بيرفرنژانس بسيار قوي و رنگهاي پلاريزاسيون زنده سري دوم و سوم مشخص مي گردد.

از آن جا كه نيمساز زاويه منفي حاده نوراني تقريباً عمود بر {001} قرار مي گيرد، زاويه خاموشي تقريباً مستقيم نسبت به جهات رخ دارد. تالك عموماً از نظر ديدگاني (اپتيك) يك محوري است (زاويه 2V از 6 تا 30 درجه متغير است) و چون مقطع نازك آن بي رنگ است از پولك هاي ظريف و نازك ميكا به زحمت تشخيص داده مي شود. سطوح رخ تالك داراي جلاي مرواريدي و ورقه هاي رخ آن خم پذير وليكن فاقد قابليت انعطاف هستند. اين كاني در سيستم منوكلينيك (پسودوهگزاگونال) بلورين مي شود، بندرت به صورت پولكهاي منظم و بيشتر بصورت ورقه اي و يا توده هاي ساقه مانند و همچنين پولك هاي ظريف تا فشرده ديده مي شود.
آناليز شيميايي تالك معمولاً با بررسي‌هاي ديفراكتومتري اشعه ايكس(X-ray) فلورسانس تكميل مي‌گردد. كريستالوگرافي X-ray نشان دهنده الگوهاي شاخصي براي تالك و ناخالصي هاي عمده آن است. الكترون ميكروسكوپي شامل Selected area electron diffraction نيز غالباً براي شناسايي شكل بلورها و تعيين ناخالصي هايي كه ممكن است وجود داشته باشند بكار مي رود.

توزيع اندازه ذرات معمولاً با روشهاي ترسيمي تعيين شده و براي بسياري از كاربردها از Hegman gage براي اندازه گيري سريع و بسيار خوب حداكثر اندازه ذرات استفاده مي گردد. سطح مخصوص با تكنيك هايي بر مبناي ميزان جذب گاز نيتروژن تعيين مي شود. علاوه بر اين تعداد زيادي از تست هاي ويژه نيز براي شناسايي و بررسي خواص مهم مصارف مربوطه شامل جذب روغن، رنگ، چگالي (دانستيه) ظاهري (بصورت قله و بصورت دانه بندي شده) سايندگي و … انجام مي شود