مصرف تالک در تولید سرامیک

21 درصد تالک تولیدی جهان در ساخت انواع سرامیک ها به مصرف می‌رسد. از تالک به دلیل دارا بودن ضریب انبساط و انقباض مناسب، ضریب پخش خوب و ارزانی قیمت در انواع سرامیک ها استفاده می‌شود. در بدنه (بیسکویت) سرامیک های سنتی از تالک به میزان 30 تا 60 درصد استفاده می‌شود. در سرامیک های پیشرفته از تالک نیز استفاده ویژه می‌شود.

سرامیک های استاتیت که به عنوان عایق های الکتریکی استفاده می‌شوند، از تالک 10 درصد کائولین و 10 درصد کربنات باریم در دمای 1349 – 1355 درجه سانتیگراد (12-13 ساعت) ساخته می‌شود. سرامیک های کوردیریت به دو روش ساخته می‌شوند. مخلوط 44 درصد تالک خالص ، 41 درصد کائولین و 15 درصد اکسید آلومینیوم و یا 50 درصد کائولین و 50 درصد کلریت غنی از منیزیم.