9547—رنگدانه های یارها-تالک طبیعی لایه ای کربنات دار-ویژگیها و روش های آزمون

9547—رنگدانه های یارها-تالک طبیعی لایه ای کربنات دار-ویژگیها و روش های آزمون

9547—رنگدانه های یارها-تالک طبیعی لایه ای کربنات دار-ویژگیها و روش های آزمون